Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 78, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Стартира кампанията за директните плащания 2021

Стартира кампанията за директните плащания 2021

Стартира кампанията за директните плащания 2021

По традиция на 1 март започва подаването на заяв­ления за кан­дидат­с­т­ване по основ­ните схеми и мерки за дирек­тни плащания. От миналата година може да го нап­равите и онлайн през Сис­темата за елек­т­ронни услуги (СЕУ) с валиден имейл адрес. До 15 май се подават заяв­ленията за под­помагане, без да има сан­к­ция за закъс­нение при внасянето на докумен­тите или при редак­цията им. Имайте пред­вид обаче, че тази година 15 май се пада в събота. До 31 май включително кан­дидатите за под­помагане могат да правят промени по подадени вече заяв­ления, без да тър­пят сан­к­ция за закъс­нение. До 10 юни 2021 г. включително се изчис­лява сан­к­ция за закъс­няла редак­ция по добавените части от заяв­лението в раз­мер на 1% за всеки работен ден. Може да подадете и да прик­лючите заяв­лението и изцяло на ком­пютър, ако раз­полагате с квалифициран елек­т­ронен под­пис.

Всеки стопанин с активна регис­т­рация в СЕУ може да въведе и изп­рати към Интег­рираната сис­тема за админис­т­рация и кон­т­рол (ИСАК) елек­т­ронна инфор­мация за обработ­ваемите площи и схемите за под­помагане, които заявява. След това той трябва да посети лично общин­с­ката служба „Земеделие“ (ОСЗ), където да провери дали дан­ните му са корек­тно нанесени, да под­пише хар­тиен екзем­п­ляр на заяв­лението и да приложи всички необ­ходими документи.

Не заб­равяйте и сроковете за пререгис­т­рация или регис­т­рация, като елек­т­рон­ния вариант на Анкетен фор­муляр и Анкетна карта може да изтег­лите ТУК. Отделно Минис­тер­с­т­вото пуб­ликува Наръч­ник за Кам­панията по дирек­тни плащания 2021, който също може да ви бъде от полза. Припом­нете си и видеоръковод­с­т­вото за работа със СЕУ.

Желателно е преди да посетите ОСЗ за прик­люч­ване на заяв­лението, да се уверите, че изпъл­нявате всички условия по мер­ките, за които кан­дидат­с­т­вате, като нап­ример да имате регис­т­рация като земедел­ски произ­водител по реда на чл. 7 от ЗПЗП, както и регис­т­рирано правно основание по чл. 41 от ЗПЗП, което е налично в ИСАК, и т.н.

България

Пак обраха инкасо автомобил в Перник

Пак обраха инкасо автомобил в Перник

Криминалисти работят по сиг­нал за грабеж в Пер­ник. По пър­воначални данни въоръжени и мас­кирани са атакували инкасо автомобил в близост до ав…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Всички английски клубове се оттеглиха от Суперлигата

Възхитително е да признаеш грешката си, а тя бе огромна, заяви шефът на УЕФА Александър Чеферин

Проек­тът за европейска Супер­лига е пред тотал…

Прочети още:

Loading...

Свят