Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Учени предлагат сценарии за производственото развитие в следващия програмен период

Учени предлагат сценарии за производственото развитие в следващия програмен период

Учени предлагат сценарии за производственото развитие в следващия програмен период

Книгата „Предиз­викател­с­т­вата пред бъл­гар­с­кото земеделие и сел­с­ките райони за прилагането на новата ОСП“ на доц. д-р Божидар Иванов и екип от учени е под печат, обявиха от Сел­с­кос­топан­с­ката академия (ССА). Раз­работ­ката е част от науч­ноиз­с­ледовател­ски проект към Инс­титута по аграрна икономика. Целта на изс­лед­ването е на основата на задъл­бочен анализ на със­тоянието на основ­ните подот­расли на бъл­гар­с­кото земеделие и на въз­дейс­т­вието на раз­лич­ните инс­т­рументи на под­помагане по ОСП да се раз­работят сценарии, раз­к­риващи произ­вод­с­т­веното раз­витие в след­ващия прог­рамен период 20212027 г. “Това ще пос­лужи да се прос­ледят ефек­тите и силата на въз­дейс­т­вие, което има под­помагането по раз­лични линии“, твър­дят авторите.

Обект на изс­лед­ването са рас­тениевъд­с­т­вото (пол­ски, протеинови кул­тури, зеленчуко-производство и овощар­с­тво), живот­новъд­с­тво (млечно живот­новъд­с­тво). Раз­работ­ване на сценарии на въз­дейс­т­вие е нап­равено и за ефек­тите и резул­татите върху струк­турата на земедел­с­ките стопан­с­тва. Значително място в анализа е отделено на „Зелената сделка“ на ЕС, като специално внимание и прог­нозна оценка за преките и неп­реки пос­лед­с­т­вия върху социал­ноикономичес­ките аспекти на средата е раз­работена и осъщес­т­вена.

В науч­ния труд са раз­г­ледани и други икономически фак­тори, имащи отношение към пазар­ната среда. Кор­поратив­ната зад­лъж­нялост нап­ример в глобален план дос­тига 72 трил. долара през 2019 г. и вече пред­с­тав­лява 92% от светов­ното произ­вод­с­тво, докато през 2009 г. е фор­мирала 84%.

България

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...