Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Специална клауза да защитава субсидиите към малките

Специална клауза да защитава субсидиите към малките

Специална клауза да защитава субсидиите към малките

В новия прог­рамен период се обсъжда въвеж­дането на клауза за неот­с­тъп­ление. Бъл­гария е сред страните членки, които я под­к­репят, съоб­щава земедел­с­кото минис­тер­с­тво в пос­лед­ния си бюлетин за ОСП. Целта на клаузата за неот­с­тъп­ление е да гаран­тира, че обемът на сред­с­т­вата, прех­вър­лени от големи към малки и средни стопан­с­тва, ще бъде поне тол­кова висок, кол­кото за периода 20142020. Дър­жавите членки могат да изберат да изпол­з­ват тавани, намаления на плащанията и прераз­п­ределително плащане или ком­бинация от тях. Изпол­з­ването на поне един от трите инс­т­румента ще бъде задъл­жително.

Засега това е пред­ложение на Пор­тугал­с­кото пред­седател­с­тво, което търси насоки за прилагането на тази клауза от страните членки. Другият важен въп­рос, по който също се търси мнение, засяга какво да е нивото на гъв­кавост от страна на дър­жавите членки по отношение на процента на сред­с­тва за екос­хеми. Тук се имат пред­вид позициите на Съвета и ЕП, които са съот­ветно 20% и 30%.

Относно рефор­мата на ОСП засега е пос­тиг­нато съг­ласие относно задъл­жител­ното, но гъв­каво прилагане на дефиницията „активен фер­мер“. Ще има и дефиниция за „нов фер­мер“. Сред­с­т­вата за млади земедел­ски стопани ще бъдат изпол­з­вани и в двата стълба. Продъл­жава работата също по вът­реш­ната кон­вер­ген­ция и схемата за малки фер­мери.

На супер­т­риалога между ЕК, ЕП и Съвета на ЕС на 26 март евродепутатите са приели ком­п­ромис­ния пакет на Пред­седател­с­т­вото за новия модел на прилагане, който засяга финан­сирането, управ­лението и мониторинга на ОСП. Новото е, че ще се изис­ква от дър­жавите членки да прилагат Стратегичес­ките планове така, както са одоб­рени от Комисията.

България

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...