Гладна наука: Химик от БАН работи и като акушерка

Повече от 2000 учени от Бъл­гар­с­ката академия на науките (БАН) протес­тираха във втор­ник с искане за по-високи зап­лати.

Една от протес­тиращите беше Иванка Димова, която е химик, но работи и като акушерка в „Май­чин дом”, за да издържа сина си.

Работя от 30 години в БАН. Много трудно се работи, защото от 90-а година насам сред­с­т­вата, които се получават за екс­перимен­тална работа, са много малко. Апаратурата също е недос­татъчна. Има отделни помещения, които са реновирани, но останалите са в окаяно със­тояние”, обясни пред „Нова телевизия” Иванка Димова.

Въп­реки това тя заяви, че учените успяват да се справят в теж­ките условия на труд.

По принуда се вър­нах в „Май­чин дом”, защото синът ми трябва да завърши образованието си. Той е на 23 години, дип­ломиран бакалавър. Трябва да продължи образованието си и да завърши магис­т­ратура”, раз­каза Димова.

Унизително е зап­латата ми да е 420 лева. Аз съм положила 48 изпита, за да стана инженер. И да получавам кол­кото чис­тачка, не е нор­мално. Принудена съм да работя на две места, за да може детето ми да учи”, казва тя.

От нощна смяна в „Май­чин дом” сега тя трябва да отиде на работа и в БАН.

Съжалявала съм много пъти, че останах в Бъл­гария. Много колеги отидоха в чуж­бина и се реализираха. Купиха си жилища и образоваха децата си там. Въп­реки това съм въз­питала децата си да са родолюбци. И двете ми деца не искат да напус­нат родината си”, казва Иванка Димова.

В момента за бъл­гар­с­ката наука има тол­кова много сред­с­тва, кол­кото никога не е имало поне в пос­лед­ните 2025 години, мога да го кажа със сигур­ност, защото сме наб­людавали процеса”, това каза във втор­ник пред „Фокус” минис­търът на образованието Мег­лена Кунева по повод протеста на учените.

По думите й въп­росът бил как парите да се изхар­чат по най-добрия начин, как да отидат при най-добрите, при хората, които могат да умножат сред­с­т­вата, влизащи в областта на науката.