Бъчварова получи 160-те милиона от ЕК, за да възпира мигрантите

Правител­с­т­вото въз­ложи на вицеп­ремиера и минис­тър на вът­реш­ните работи Румяна Бъч­варова да съз­даде необ­ходимата организация за раз­ход­ване на допъл­нително отпус­натите 160 млн. евро за овладяване на миг­рацион­ния натиск по границата на Бъл­гария, предаде БГНЕС. Бъч­варова ще отговаря за коор­динацията и кон­т­рола върху раз­ход­ването на сред­с­т­вата, които се предос­тавят от ЕК за спешно под­помагане в рам­ките на фон­довете „Убежище, миг­рация и интег­рация“ и „Вът­решна сигур­ност“. Проек­тите, които ще бъдат финан­сирани, са насочени към повишаване капацитета в областта на гранич­ния кон­т­рол на бъл­гар­с­ката мор­ска граница, повишаване капацитета в областта на интег­рираното наб­людение, комуникацион­ните и инфор­мацион­ните сис­теми по вън­ш­ните граници и укреп­ване на национал­ния капацитет в областта на убежището и миг­рацията. С оглед ефек­тив­ното и бър­зото усвояване на сред­с­т­вата, с решението са раз­писани задачите и взаимодейс­т­вието на отговор­ните инс­титуции.