Новата система с пръстови отпечатъци изнерви пациенти в Бургас

Нап­режение и изнер­вени пациенти в дър­жав­ната бол­ница в Бур­гас има и на втория ден от въвеж­дането на пръс­товата иден­тификация. Опаш­ките пред регис­т­рацион­ните гишета, които от вчера вече са две, намаляха, но не така беше в пиковите часове сут­ринта, предаде БиТиВи. На ден през облас­т­ната бол­ница минават по над 100 болни за прием. Заедно със спеш­ните случаи, струп­ването е голямо. Уст­ройс­т­вата не са дос­татъчни, а служителите срещат труд­ности да работят с тях.   

88-годишната Стоянка Въл­кова втори ден пътува от Чер­номорец за прием в Отделението по гас­т­роен­терология. Жената се оплаква, че докато дойде ней­ният ред, мес­тата вече са свър­шили и трябва да идва втори път.

Въп­реки че пациен­тите са раз­делени на планови и спешни, и има втори цен­тър за прием с пръс­тов иден­тификатор, опаш­ката не намалява. 

Сис­темата сега започна да работи и е нор­мално да има някакви проб­леми, те са неп­ред­видими, докато не влезе в дейс­т­вие“, обясни зам.-директорът на УМБАЛ-Бургас Свет­лозар Геор­гиев.

На гишето за спешен прием сис­темата пък въобще не отчита някои от пациен­тите, което се случва често, по думите не регис­т­ратора Цветелина Янева. От ръковод­с­т­вото уверяват, че до дни ситуацията ще бъде овладяна.