Откриха тялото на издирвания в Стара планина Мирослав

Откриха тялото на издирвания в Стара планина Мирослав

Планинските спасители искат по-бърз достъп до данните на мобилните оператори

Отк­риха тялото на 34-годишния Мирос­лав Късов­ски, който преди сед­мица изчезна в района на връх Ботев. Трупът е намерен в труд­нодос­тъпна мес­т­ност в близост до зас­лон “Маринка“, съобщи Дарик, позовавайки се на кметът на Калофер Румен Стоянов. Пред­полага се, че Мирос­лав е пад­нал, претър­пял е тежък удар и е загинал или на място, или по-късно от раните си. Причината за смъртта ще бъде установена допъл­нително. Припом­няме ви, че на 26 октом­ври Мирос­лав Късов­ски тръг­нал от хижа „Тъжа“ към връх Ботев с велосипеда си, за да прави поход. В следобеда на Димит­ров­ден за пос­ледно се обажда на майка си и оттогава бе в неиз­вес­т­ност. Акцията по издир­ването му бе най-мащабната, провеж­дана досега в Бал­кана от воен­нос­лужещи, полиция, планин­ски спасители и служители на парк „Цен­т­рален бал­кан“. Меж­дув­ременно, случаят стана причина планин­с­ките спасители да поис­кат по-бърз дос­тъп до дан­ните на мобил­ните оператори, за да могат да реагират по бързо и адек­ватно в подобни случаи. В момента само полицията може да иска дос­тъп до данни от мобилни оператори, които да предос­тавят инфор­мация за района, в който е засечен сиг­нал от съот­вет­ния абонат. Това може да се случи и само ако лицето е обявено за издир­ване. Процедурата обик­новенно отнема повече от 48 часа, а това вече е фатално при инциденти. Според Емил Нешев от Планин­с­ката спасителна служба към БЧК трябва да се оптимизира как по най-бърз начин да се получава инфор­мация за мобилен апарат, което да помага при издир­ването на изгубени лица. Това би било логично, тъй като Планин­с­ката спасителна служба към БЧК е част от сис­темата на един­ния спешен телефон 112. ПСС раз­работи приложение, което задава коор­динатите на хората, които го пол­з­ват, това под­помага и работата на спасителите при нужда. Емил Нешев призова турис­тите да бъдат наясно с мар­ш­рутите, както и със соб­с­т­вените си въз­мож­ности. “Ако времето се раз­валя, пътят назад е добър вариант, даден връх няма да избяга“, заяви Нешев.