Масови арести на митничари на ГКПП „Лесово“

Масови арести на митничари на ГКПП „Лесово“

Операция на ДАНС завърши с масови арести на мит­ничари на ГКПП “Лесово“. Акцията, която преус­танови целия трафик през гранич­ния пункт, започна в 8 часа сут­ринта. От прокуратурата съоб­щиха, че раз­с­лед­ването е за коруп­ционни схеми на пун­кта — искане и взимане на под­купи. Спец­п­рокуратурата води раз­с­лед­ване за организирана прес­тъпна група от мит­нически инс­пек­тори. Освен на територията на пун­кта “Лесово“ бяха претър­сени и адреси — служебни и час­тни — в градовете Бур­гас и Ямбол. До редак­цион­ното прик­люч­ване на броя се появиха инфор­м­ции за общо 28 арес­тувани мит­ничари. Според някои аген­ции броят на задър­жаните е дос­тиг­нал 40. Припом­няме ви, че преди две години — в края на 2014 година — две смени мит­ничари бяха арес­тувани на ГКПП “Лесово“ по сиг­нали за коруп­ционни схеми. Сред арес­туваните беше и начал­ник смяна.