Българският народ на бунт срещу джендър заразата

Българският народ на бунт срещу джендър заразата

Хиляди хора се събраха на протести срещу натиска да приемем Истанбулската конвенция

В няколко града у нас бяха организирани протести срещу джен­дър идеологията и кон­к­ретно Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Стотици се съб­раха на протест пред Народ­ното съб­рание, обявен като насочен срещу джен­дър идеологията, предаде БНР.

ЗЕМЯ напомня, че недовол­с­т­вото на протес­тиращите е провокирано от въз­мож­ността да бъде ратифицирана т. нар. Истан­бул­ска кон­вен­ция, която бе отх­вър­лена от над 80% от бъл­гар­с­кото общес­тво, вкл. от Бъл­гар­сща правос­лавна цър­ква, Католичес­ката цър­ква, от евен­гелисти и протес­танти, от Глав­ното мюф­тийс­тво, от син­дикатите и водещи пар­тии като БСП (която първа заяви позицията си против), Обединени пат­риоти, кон­сер­ватив­ната дес­ница, отделни депутати от ГЕРБ. Въп­реки това, че кон­вен­цията бе оттег­лена, от Брюк­сел продължи под­мол­ния натиск тя да бъде приета.

“Основно право на човекът е да живее непок­варен“, “Не на Содом и Гомор в училищата“, пише на част от множес­т­вото плакати, които носят протес­тиращите. “Човек сам може да определя своя пол и да променя своя пол в противоречие с определения му при раж­дането му въз основа на неговите биологични харак­терис­тики. Тоест игнорират се тези харак­терис­тики и полът се определя според вът­реш­ното усещане на човека, какъвто той се усеща, което мис­лим, че не почива, първо, на обек­тив­ната наука, и второ — това е раз­рушително за иден­тич­ността на лич­ността.“, заявиха те пред БНР.

 

“Вяр­вам, че има само два пола — мъж и жена. Като бъдеща учителка също не искам да преподавам това на децата и съм против налагането на третия пол“. “Аз съм против насил­с­т­вения начин тази кон­вен­ция да налага определени идеи за брака, за семейс­т­вото, за въз­питанието на децата“.

Протес­тиращите ще внесат в понедел­ник в Народ­ното съб­рание и Минис­тер­с­кия съвет дек­ларация срещу пов­тор­ното внасяне на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция за ратифициране в пар­ламента и налагането на джендър-идеологията в бъл­гар­с­кото общес­тво.

Митинг срещу Джендър-идеологията и ней­ното раз­п­рос­т­ранение в учеб­ните процеси в Бъл­гария се проведе и пред Катед­ралата във Варна. Организатори на събитието са родители от Варна, които сфор­мираха граж­дан­ска инициатива срещу Истан­бул­с­ката Кон­вен­ция.

“Не сме хомофоби, но и не искаме да се раз­мът­ват главите на децата с колебания и съм­нения относно тях­ната иден­тич­ност

и да се раз­рушава тях­ното чув­с­тво за сигур­ност и нор­мал­ност”, споделят организаторите, цитирани от “Нова Варна“.

В пос­ледно време се наб­людава тен­ден­ция на пос­тъпателно раз­п­рос­т­ранение на джендър-идеологията и у нас, където това е в остро противоречие с национал­ните ни цен­ности, бит и традиции. Пок­рай общес­т­вените дис­кусии около ратификацията на Истан­бул­с­ката Кон­вен­ция излязоха на яве редица тревожни факти. Оказва се, че у нас раз­виват дей­ност редица НПО-та, които са финан­сирани от вън­шни фон­дове и които промотират идеята, че полът на човек е социална кон­с­т­рук­ция и е въп­рос на свободна ком­бинация от раз­лични фак­тори като полова иден­тич­ност и полово изразяване.

Биологич­ния пол се приема за най-маловажен.

 

Дори пред­с­тавителите на гей-общността не са защитени и се чув­с­т­ват обър­кани.

Нас­коро се проведе кон­ферен­ция срещу джендър-доктрината в Мад­рид. Там учас­т­ваха 53 организации от 17 дър­жави. На кон­ферен­цията се изказаха против джендър-идеологията хора от хомосек­суал­ната общ­ност. За да илюс­т­рираме пъл­ната каша в джен­дър идеологията прилагаме извадка от сайта на НПО, спечелило наг­рада през 2017 година за общес­т­вена мисия, и чиято дей­ност е насочена към тий­нейджърите и към тях­ното вът­решно раз­к­риване. „Нашата сек­суал­ност и полова иден­тич­ност не са нещо окон­чателно. Всъщ­ност, иден­тич­нос­тите на хората могат да бъдат флуидни. СПЕК­ТЪРЪТ може да ви помогне да визуализирате как се чув­с­т­вате във всеки един момент. Отбележете начина, по който се определяте днес по всяка линия, но не се чув­с­т­вайте ограничени нор­мално е да отбележите нещо раз­лично утре!” по-долу в сайта има спектър-табличка от фак­тори, които, детето щом отбележи ще раз­бере къде е позициониран неговия джен­дър.”

Джендър-идеологията учи децата от 5 годишна въз­раст, че полът на човек е фун­к­ция на съз­нанието, а не на биологични фак­тори, че е въп­рос на виж­дане, самооценка и чув­с­т­ване на човека. Тя се раз­п­рос­т­ранява в страните, под­писали Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, чрез задъл­жител­ните часове по сек­суално обучение, както и по време на обучение срещу домаш­ното насилие още от дет­с­ката градина.

 

В дет­с­ките градини и училищата обяс­няват на децата, че могат да си променят пола

, ако не се чув­с­т­ват добре в тялото си. В часовете по сек­суално обучение децата се учат, че между мъжът и жената има цял спек­тър от със­тояния, които могат да си изберат! А родителите дори не могат да се противопос­тавят, защото могат да бъдат арес­тувани за дис­к­риминация и нарушаване на правата на детето или в по-често срещания случай– децата се отнемат и се предават на джендър-политкоректни приемни семейс­тва. В редица дър­жави индок­ринацията за смяна на пола се извър­шва не само въп­реки желанието на родителите, но дори без тях­ното знание.

През 2016 г. се стигна до масови протести на родители в Гер­мания. В резул­тат на часовете по „сек­суално обучение” в Британ­ска Колум­бия, Канада, при нор­мално 12 % хора с полови отк­лонения процен­тът е нарас­т­нал до 19 % сред учениците. Отворени са редица клиники за смяна на пола, които третират деца срещу огромни суми. На децата в дет­с­ката градина и в училище им се обяс­нява, че ако не се чув­с­т­ват „добре в тялото си, могат да променят това. Мас­тити професори забогатяват от това да дават „свободен избор” на децата. От 11 годишна въз­раст на децата се инжен­к­тират „блокери на пубер­тета”, за да не се раз­вият полово, а когато станат на 15 год. започ­ват да им дават крос-хормони за смяна на пола. Това е насилие над децата.

 

Процен­тът самоубийс­тва сред транс-джендърите е огромен

, защото с хор­мони не може да се промени полът на човек. Той е закодиран в ДНК-то! Според mirror.co.uk пет­десет деца на сед­мица се изп­ращат да се кон­сул­тират със специалисти в клиники за промяна на пола, защото са “недоволни от тялото, в което са се родили”. Някои са едва на 4 години!

Джендър-идеологията се раз­п­рос­т­ранява насил­с­т­вено, защото е прид­ружена със законодател­с­тво, което наказва несъг­лас­ните.

Всеки, който изрази несъг­ласие е обявяван за извър­ш­ващ дис­к­риминация. В Ню Йорк са официално приз­нати 31 пола.

В лис­товка, раз­п­рос­т­ранявана от Комисията по правата на човека са пред­видени големи глоби за всеки, който волно или неволно не упот­реби правил­ното обръщение съоб­разно джен­дъра на човека, като това се смята за накър­няващо неговото дос­тойн­с­тво. Има и гореща телефонна линия за оплак­вания. Полицията реагира незабавно в тези случаи. Нас­коро се появи новина, че в САЩ учител е увол­нен, защото е нарекъл две момичета „момичета”, а те се били обявили за джендър-неутрални.

С нас се свър­заха бъл­гари, които живеят в чуж­бина и раз­казаха, че в часовете по сек­суално обучение учат децата да си раз­менят ролите – момичета и мом­чета и че в Канада децата могат да преминат към процедури за промяна на пола без знанието на родителите. Според тях, по време на обучението против домаш­ното насилие,

внушават на децата че родителите са насил­ници и нас­т­рой­ват децата да гледат на родителите си като на врагове.

 

Джен­дър образование в Бъл­гария се раз­п­рос­т­ранява от много години, пос­ред­с­т­вом фон­дации, които обучават педагози и педагогически съвет­ници, както и пос­ред­с­т­вом книжки, комикси и наг­ледни уроци за деца. От 1999 г. работи Фон­дация “Джен­дър проект в Бъл­гария”. Сред спон­сорите са: Фон­дация “Отворено общес­тво”, Съветът на Европа, базираният в САЩ Глобален фонд на жените, Национал­ният демок­ратичен инс­титут и др. Фон­дация “Джен­дър образование, изс­лед­вания и тех­нологии” организира през 20132017 год. кон­курси “Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”.

Ние съвет­ваме родителите да си отварят очите и да внимават за евен­туални пилотни проекти по джендър-обучение в училищата.

Странно е поведението на дирек­торите на училища, които премат всякакви инициативи на НПО, които са финан­сирани по т.наречените „проекти” без да проверят за какво точно става въп­рос.

“Ние сме за нор­мално психическо и емоционално раз­витие на децата. Не желаем те да бъдат притис­кани да приемат психичес­ките отк­лонения за норма. Желаем в Бъл­гария да се пред­п­риемат необ­ходимите мерки за спаз­ване на законодател­с­т­вто срещу насилието и да не се налага да под­пис­ваме меж­дународни документи с неясни цели и тер­минология.”, каз­ват организаторите.

От сайта БЛИЦ

(със сък­ращения, заг­лавието е на ЗЕМЯ)