БЛС: Новата здравна застраховка е тройно натоварване на хората, които и сега плащат вноските си

БЛС: Новата здравна застраховка е тройно натоварване на хората, които и сега плащат вноските си

Дър­жавата прибра над 1 млрд. лева, които не стана ясно къде отидоха, заяви пред­седателят на Бъл­гар­с­ката асоциация за зак­рила на пациен­тите Пламен Таушанов. Това е теоретичен модел, който ни беше пред­с­тавен най-общо, без докумен­тация. В този модел отсъс­тва договор­ното начало. Това най-много ни притес­нява, защото договор­ното начало само по себе си осигурява освен договор, отговор­ност от отс­рещ­ната страна. Попитахме къде е нашето място, но ни беше отговорено, че няма да има рам­ков договор. Не можем да си поз­волим след 18 години отново да се връщаме към админис­т­ративно здравеопаз­ване, категоричен беше пред БНТ пред­седателят на Бъл­гар­с­кия лекар­ски съюз д-р Иван Маджаров за новия здрав­ноосигурителен модел, който пред­вижда задъл­жителна допъл­нителна зас­т­раховка и доп­лащане за лечение. В този модел виж­даме тройно натовар­ване на хората, които и сега плащат здравни вноски, и никакви мерки срещу тези, които не плащат здравни осигуровки, заяви още пред­седателят на лекар­с­кия съюз. Ако идеята е да се вкарат допъл­нителни пари чрез кешово плащане, зас­т­раховка, това не е правилно. Когато се кара пациен­тът да плаща още, както беше преди около 12 години, това не доведе до нищо. Дър­жавата прибра над 1 млрд. лв., които не стана ясно къде отидоха, припомни Таушанов за акцията на тогаваш­ния финан­сов минис­тър Симеон Дян­ков. Трябва да се изясни за какво точно ще са тези 12 лв., какво точно ще прави този зас­т­раховател, какво повече ще гаран­тира на пациента, добави той.