Убиецът от квартал “Надежда“ остава в ареста

Убиецът от квартал “Надежда“ остава в ареста

Софийс­кият апелативен съд остави окон­чателно в ареста Вик­торио Алек­сан­д­ров, обвинен за убийс­т­вото на дъщеря му и майка ѝ. Инциден­тът стана преди десетина дни в столицата.

За да откаже да пусне от ареста младия мъж, съдеб­ният със­тав се опря на показанията на свидетели и няколко екс­пер­тизи. Освен това обвиненията на Алек­сан­д­ров били тежки, което пък е мотив да се смята, че той е опасен за общес­т­вото. Според съдеб­ния със­тав ставало ясно, че има кон­ф­ликти в семейс­т­вото на Вик­торио. Както пред град­с­кия съд преди около сед­мица, така и днес Вик­торио каза, че не си спомня детайли по двете прес­тъп­ления. Оплака се, че не бил прег­леж­дан в ареста, че има проб­лем с едното ухо и пос­тоянно чувал пищене. Защитата му поиска екс­пер­тизи за здравос­лов­ното и психич­ното му със­тояние, но съдът отказа наз­начаването им. Прокуратурата от своя страна пред­с­тави нови раз­пити на свидетели и графологична екс­пер­тиза на пис­мото, за което се твърди, че Вик­торио е писал до родителите си. Защитата на свой ред цитира раз­пити на свидетели, според които дейс­т­вията на Вик­торио били непос­ледователни и хаотични. Пак според защитата, не ставало ясно кога е писано пис­мото. От съда Вик­торио поиска домашен арест, каза, че няма да се укрива. Всички медии ще бъдат пред нас и няма къде да отида. В ареста има риск за здравето ми, защото имам травма на главата, каза младият мъж. Не съм убиец и никога не съм бил. Не съм крадец. Няма да се крия от съда, беше категоричен Вик­торио Алек­сан­д­ров.