Мая Манолов отказа кола на Слави Трифонов

Мая Манолов отказа кола на Слави Трифонов

Омбуд­с­манът Мая Манолова, която остана без кола и шофьор от НСО и от няколко дни демон­с­т­ративно започна да се вози на общес­т­вен тран­с­порт, вчера организира приемна във влака София-Варна. Тя се качи на него в 6,40 часа сут­ринта пред камерите на множес­тво жур­налисти. Билетите на граж­даните, които ще изпол­з­ват прием­ната, ще бъдат осчетоводени и изп­ратени на финан­совия минис­тър, защото хората не са длъжни да плащат за приемна с когото и да било, обясни омбуд­с­манът, цитирана от БНР. Наис­тина се оказа много полезен този начин за срещи с граж­даните. Пос­тавиха се много проб­леми, ще помог­нем кон­к­ретно на много хора. Имаше и колек­тивни жалби, които се отнасят за още повече граж­дани. Така че всяко зло за добро. Имп­ровизираната приемна има своите огромни плюсове. Много се надявам този пример да бъде пос­лед­ван и от други пред­с­тавители на инс­титуции, комен­тира Манолова.

По думите й един­с­т­веното, от което й е неудобно, е “огром­ният интерес, който предиз­виква иначе една нор­мална пос­тъпка“, защото хиляди хора се возят всеки ден с този влак, кач­ват се и в автобус. Моята работа е аз да се занимавам с проб­лемите на хората, да бъда до тях да ги под­к­репям. Тези дни имах десетки обаж­дания за под­к­репа. Това ме мотивира да работя на 100 процента за проб­лемите на всеки бъл­гар­ски граж­данин. Това е работа, която ми е на сърце, върша я с цялата си енер­гия, имам две години ман­дат. Мисля, че трябва да свик­нем да виж­даме политици, инс­титуции в общес­т­вения тран­с­порт, добави тя преди влакът да продължи за Варна. От Плевен имаше граж­дани, които се качиха, за да се видят с Манолова във времен­ната приемна във влака. Меж­дув­ременно шоуменът Слави Трифонов обяви, че предос­тавя кола и шофьор на Мая Манолова, защото било чисто заяж­дане от страна на дър­жавата и че омбуд­с­манът не трябва да бъде унижаван. Благодаря на Трифонов, че ми е пред­ложил кола и шофьор, но няма как да приема, с моя екип ще се справим с ресурса, който имаме, заяви обаче общес­т­вената защит­ничка, като изказа благодар­ности на всички приятели и поз­нати, които се отзовали. Управ­ляващите взеха правото ми на кола — това може да е зло за добро. Автомобилите в моята инс­титуция си имат график, не мога да пол­з­вам друг оттам. Хората се свър­з­ват с нас при какви ли не случаи. Ще се опитаме да стег­нем колите, които имаме, каза още омбуд­с­манът. Тя се извини на граж­даните, че ги занимава с проб­лемите си и под­черта, че поради огром­ния интерес от страна на медиите вече няма да ги инфор­мира кога и къде ще пътува. По-рано днес от пресофиса й обаче съоб­щиха, че след прием­ната във влака в 15.30 ч. общес­т­веният защит­ник ще се срещне с бивши служители на фалиралата авиоком­пания “Ер Виа“ във връзка с неиз­п­латените им зап­лати в Облас­тна админис­т­рация Варна –ул. Прес­лав № 26. По-късно омбуд­с­манът ще раз­говаря с ръковод­с­т­вата на Окръж­ния и Район­ния съд във връзка с пред­ложенията за съз­даване на специализирани съдебни със­тави и щадящо правосъдие по отношение на деца в родител­ски кон­ф­ликт, комен­тира Дир.бг.