Корнелия Нинова ще дари присъдено обезщетение на децата с увреждания

Корнелия Нинова ще дари присъдено обезщетение на децата с увреждания

Желая парите, които Бойко Борисов е осъден да ми плати, да ги преведе по сметка на едно семейс­тво на дете с увреж­дане“. Това написа във Фейс­бук пред­седателят на НС на БСП Кор­нелия Нинова.

Тя добавя, че  името и смет­ката ще изп­рати пис­мено на премиера.

По – рано днес стана ясно, че със­тав на Софийс­кия град­ски съд отх­върли исковете за обез­щетения, заведени от Бойко Борисов и Кор­нелия Нинова. Премиерът е осъден да зап­лати раз­ходите за адвокат­ски услуги на лидера на БСП. С решение от понедел­ник, 5 ноем­ври, съдия Невена Чеуз, пред­седател на І-19 със­тав Граж­дан­ско отделение, прие за неос­нователни исковите молби, в които се твърди, че са претър­пели неим­щес­т­вни вреди от изяв­ления, нап­равени от двамата, съоб­щиха от прес­цен­търа на Софийски град­ски съд.

Съдът отх­върля заведения от Борисов иска срещу Нинова за зап­лащане на сумата от 26 000 лв. – обез­щетение за неимущес­т­вени вреди, претър­пени в резул­тат на изяв­ления от 23 март 2017 г. нап­равени в телевизионно интервю.

Съдът отх­върля и заявения от Нинова иск срещу Борисов за зап­лащане на сума в общ раз­мер от 30 100 лв., раз­п­ределени, както следва: сумата от 25 100 лв. – обез­щетение за неимущес­т­вени вреди, претър­пени в резул­тат на изяв­ление от 9 март 2017 г. в телевизионно интервю, сумата от 2 500 лв. – обез­щетение за неимущес­т­вени вреди от изяв­ление от 24 март 2017 г. в друго телевизионно интервю и сумата от 2 500 лв. – обез­щетение за неимущес­т­вени вреди за изяв­ление от 21 януари 2017 г.

Съдът осъжда Бойко Борисов да зап­лати на Кор­нелия Нинова сумата от 1 680 лв. с включен ДДС – раз­носки за адвокат­ско въз­наг­раж­дение по пър­воначал­ния иск.