БСП – София поиска изграждането на паметник на граф Игнатиев в столицата

БСП – София поиска изграждането на паметник на граф Игнатиев в столицата

Освобож­даването на София е от решаващо значение за изхода на Руско-турската освободителна война, с което се отк­рива пътят към мир­ния договор от 3 март. Това каза лидерът на БСП – София Калоян Пар­гов по време на тър­жес­т­веното чес­т­ване на 141 години от освобож­дението на града.

Той припомни, че епохал­ните събития на 4 януари 1878 г. бележат побед­ния ход на храб­рите воини на генерал Йосиф Гурко — онзи дър­зък и самоот­вер­жен преход през скованите от студ и дъл­бок сняг склонове на Стара планина в името на свободата на София, в името на бъдещето на брат­с­кия славян­ски и правос­лавен бъл­гар­ски народ. Припомни и проявата на солидар­ност със софиянци, която демон­с­т­рират европейс­ките кон­сули Леге, Вал­д­хард и Позитано.

Свободата на Отечес­т­вото има твърде висока цена. Тя е в саможер­т­вата на хилядите знайни и нез­найни синове и дъщери на Бъл­гария, на бъл­гар­с­ките опъл­ченци. Но ней­ното пос­тигане и въз­тър­жес­т­вуване става въз­можно с пролятата кръв и себеот­рицание на брат­с­кия руски народ. Нашият народ оценява тази висша саможер­тва на Русия и рус­кия народ като нрав­с­т­вен под­виг и определя Руско-турската война от 18771878 г. като Освободителна“, отбеляза в словото си Пар­гов.

Лидерът на столич­ните социалисти изрази надежда, че пред­с­тавителите на раз­лич­ните политически сили заедно ще се противопос­тавят на всеки опит за раз­деление между бъл­гар­с­кия и рус­кия народ. „Ще кажем на висок глас — член­с­т­вото в ЕС не означава прекъс­ване на вековни родови и исторически връзки с Русия. Не означава да загър­бим правос­лав­ните цен­ности, да се отречем от вяра и кул­турна иден­тич­ност. А означава да работим за въз­тър­жес­т­вуване на истината — европейс­ката цивилизация е немис­лима без приноса на правос­лав­ните славян­ски кул­тури, как­вато е бъл­гар­с­ката. Немис­лима е и без великата руска кул­тура, която роди високи хуманни идеали“, категоричен бе социалис­тът.

Той призова кмета Фан­дъкова и общин­с­ките съвет­ници да под­к­репят инициативата за изг­раж­дане на памет­ник на граф Игнатиев в цен­търа на София и на след­ващия 4-ти януари да имат въз­мож­ност на положат цветя и пред него.