Н. Пр. Анатолий Макаров: За нас България продължава да е държавата на Духа

Н. Пр. Анатолий Макаров: За нас България продължава да е държавата на Духа

Рус­кият пос­ланик говори в рам­ките на Форума „Примаков­ски четения”, осъщес­т­вен по инициатива на Форум „България-Русия”, рус­кия Инс­титут за световна икономика и меж­дународни отношения и Инс­титута по лидер­с­тво към УниБИТ

От Бъл­гария не идва зап­лаха за Русия, споделяме една азбука – кирилицата, която вие сте ни донесли в Русия. Това заяви рус­кият пос­ланик Н.Пр. Анатолий Макаров, предаде БГНЕС. „Не виж­даме зап­лаха за национал­ните интереси на Русия, която да идва от Бал­каните“, под­черта пос­ланик Макаров и добави, че в Мос­ква наб­людават процесите в региона на Югоиз­точна Европа. Той изрази тревогата от раз­ширяването на Север­ноат­лан­тичес­киия алианс и пред­с­тоящото включ­ване на Македония в него.

Виж­даме как активно под­гот­вят Македония за член­с­т­вото в НАТО. Раз­ширяването на Север­ноат­лан­тичес­кия алианс, който си пос­тавя за цел противопос­тавянето с Русия, не може да не ни тревожи. Но като цяло бих казал, че не виж­дам никаква зап­лаха за Русия от страна на Бъл­гария“, каза пос­ланик Макаров.

Той заяви, че в Русия все още гледат на Бъл­гария като „дър­жава на духа“, както я беше определил големият руски учен акад. Дмит­рий Лихачов. „Като дър­жава на духа – да. Като дър­жава, дър­жаща на думата си – надявам се, че всички споразумения, които има между нашите две страни ще бъдат реализирани“, под­черта пос­ланик Макаров. Той припомни, че сред нещата, които ни свър­з­ват е общата азбука. „С Бъл­гария споделяме кирилицата, която вие сте ни донесли в Русия“, каза пос­ланик Макаров и добави, че неговият син е кръс­тен на Свети Кирил – име, което олицет­ворява друж­бата и сът­руд­ничес­т­вото между нашите народи.

Той заяви, че Мос­ква отделя сериозно внимание на своите бал­кан­ски пар­т­ньори. „Пос­ланик съм вече от три години и правя всичко, за да могат нашите взаимоот­ношение да получат ново раз­витие. Знам, че и останалите руски пос­ланици, които са акредитирани в другите бал­кан­ски страни, правят същото“, каза пос­ланик Макаров. Високопос­тавеният руски дип­ломат учас­тва в кон­ферен­цията „Примаков­ски четения“ в чест на акад. Евгений Примаков, на която се обсъж­даха актуални геополитически въп­роси. Тя се провежда по инициатива на Форум „България-Русия”, Инс­титута за световна икономика и меж­дународни отношения към Рус­ката академия на науките и Инс­титута по лидер­с­тво към УниБИТ.

Акад. Евгений Примаков има огромна значение за историята на Русия. Той е нап­равил много за нашата страна в един труден период за нея през 90-те години на ХХ век. Акад. Примаков беше и дирек­тор на вън­ш­ното разуз­наване, и вън­шен минис­тър, и министър-председател. Неговата работа беше свър­зана с въз­раж­дането на рус­ката дър­жав­ност, с въз­раж­дането на съв­ременна Русия. Той зас­тъп­ваше идеите на многовек­тор­ността и многополюс­ността във вън­ш­ната политика. Това са неща, които са необ­ходими за стабил­ното раз­витие на нашия народ“, под­черта пос­ланик Макаров.