За какво се разбраха медиците след срещата с Борисов?

За какво се разбраха медиците след срещата с Борисов?

Получихме обещания за регулярни срещи, за да не се натрупват проблемите, каза Милка Василева, председател на БАПЗГ

Срещата вчера при премиера беше една много добра работна среща, защото ние пос­тавихме нашите проб­леми, казахме какво искаме от много време. Получихме обещания за по-регулярни срещи, за да може проб­лемите да не се нат­руп­ват и да можем да ги обсъж­даме, съобщи Милка Василева, пред­седател на Бъл­гар­с­ката асоциация на професионалис­тите по здравни грижи, пред Блум­бърг ТВ Бъл­гария. Новият рам­ков договор ще бъде под­писан за три години. Много е важно в него да бъдат включени клаузи, които да удов­лет­воряват както работещите, така и пациен­тите, отбеляза Василева, цитирана от Инвестор.бг.

Тя обясни, че ще бъде определен процент от заработ­ката на всяко клинично заведение за зап­лащане на труда, но този процент все още не е пуб­лично огласен. Според нея пред­ложението на премиера лекарите да се откажат от част от зап­латите си в полза на въз­наг­раж­денията на медицин­с­ките сес­три, не е било сериозно. Тя говори и за това как ще се повиши кон­т­ролът в здрав­ната сис­тема. Беше договорено, че ще има по-висока степен на кон­т­рол от Изпъл­нителна аген­ция „Медицин­ски над­зор“, както и от регионал­ните цен­т­рове по здравеопаз­ване, обясни още Василева.