Световноизвестният полски дигирент Антони Вит с концерт в зала „България“

Световноизвестният полски дигирент Антони Вит с концерт в зала „България“

На 11-ти ноември Софийската филхармония отбелязва националния празник на Полша

Светов­ноиз­вес­т­ният Антони Вит ще зас­тане пред Софийс­ката фил­хар­мония на 11 ноем­ври за да дирижира кон­церт, пос­ветен на национал­ния праз­ник на Полша. В прог­рамата са включени знакови творби от пол­с­ките ком­позитори Станис­лав Монюшко, Мечис­лав Кар­лович и Витолд Лютос­лав­ски.

Номиниран 7 пъти за наг­рада Grammy и един от мал­цината диригенти, които притежават еднов­ременно Grammy, Fryderyk Awards и Cannes Classical Awards, Антони Вит започва кариерата си като ученик на големия Кшиш­тоф Пен­дерецки и асис­тент на Хер­берт Фон Караян. Той е дъл­гогодишен дирек­тор и главен диригент на оркес­търа на Пол­с­ката телевизия и радио, артис­тичен дирек­тор на Вар­шав­с­ката фил­хар­мония. Работил е с оркес­три като Бер­лин­с­ката фил­хар­мония, Дрез­ден­с­ката дър­жавна капела, Лон­дон­с­кия Крал­ски фил­хар­моничен оркес­тър, Сим­фонич­ния оркес­тър на Би Би Си, Оркес­търа при Академия Санта Чечилия, Петер­бур­г­с­ката фил­хар­мония. Дип­ломиран юрист, Вит се осмелява да загърби професията, за да се отдаде на голямата си страст – класичес­ката музика. Времето показва, че това е било правилно решение.

Солист в кон­церта ще бъдеАгата Шим­чев­ска – една от най-талантливите цигуларки на своето поколение и любимка на музикал­ната критика. Победител на кон­курса Хен­рих Виеняв­ски през 2006 и на London Music Masters през 2009. За нея в „The Times“ пишат: „Тя свири с отк­ровеност, авторитет и музикал­ност, над­х­вър­ляща въз­растта й. Всичко това понякога ни напомня огнената млада Ида Хен­дел“.

Агата Шим­чев­ска прис­тига в София с цигул­ката си Nicolò Gagliano (1755), на която преди това е свирила Ан-Софи Мутер.

Кон­цер­тът се осъщес­т­вява с помощта на Посол­с­т­вото на Полша и Пол­с­кия кул­турен цен­тър.