Научен форум събра гайдари от цяла Европа

Меж­дународна кон­ферен­ция, пос­ветена на гай­дар­с­кото изкус­тво, събра в Плов­див гай­дари и музиколози от Европа. Организатор е Бъл­гар­с­ката национална гай­дар­ска асоциация с пред­седател Петър Янев и Академията за музикално, тан­цово и изоб­разително изкус­тво /АМТИИ/ — Плов­див.

Док­лади и изпъл­нение на гайда пред­с­тавиха изс­ледователи и гай­дари, сред които д-р Касан­дра Балосо Бар­дин, от универ­ситета в Лин­кълн, Великоб­ритания, д-р Ерик Мон­т­бел, преподавател в универ­ситета в Мар­силия, Фран­ция, Фабио Реста от универ­ситета в Болоня, Италия, д-р Иван Геор­гиев, преподавател в АМТИИ. Сред гос­тите бе и народ­ната певица Валя Бал­кан­ска, чието твор­чес­тво е изцяло е свър­зано с гай­дата.

Според Рада Славин­ска, диригент и преподавател в АМТИИ, “гай­дата е гласът на душата — без думи, но с изк­лючително въз­дейс­т­вие и способ­ност за внушение“.

Същес­т­вува и литог­рафиите на Феликс Каниц, Николай Пав­лович, Антон Митов, и в твор­чес­т­вото на Йор­дан Йов­ков и Елин Пелин.