Започнаха ноемврийските музикални дни в Перник

Започнаха ноемврийските музикални дни в Перник

С кон­церт на Камерен оркес­тър “Орфей“ стар­тираха ноем­в­рийс­ките музикални дни в Пер­ник. Солист бе цигуларят Луис Мария Суарес, който гос­тува в Пер­ник със съдейс­т­вието на посол­с­т­вото на Крал­с­тво Испания. В кон­церта се включиха и мес­т­ният хор “Родна песен“ към Цен­търа за под­к­репа и лич­нос­тно раз­витие — Обединен дет­ски ком­п­лекс, столич­ната дет­ска вокално-театрална фор­мация “Таласъмче“ и мос­ков­с­кият дет­ски хор “Усмивка“.

Ноем­в­рийс­ките музикални дни се организират от средата на 80-те години на миналия век. Доказател­с­тво за нес­тих­ващия интерес към проявата са и учас­т­ниците в кон­церта при отк­риването на таз­годиш­ното му издание. Събитието отдавна е излязло от рам­ките на Пер­ник, дори на страната.

През музикал­ния месец на Пер­ник кон­церти ще изнесат народ­ният и духовият оркес­тър, камер­ният смесен хор “Иван Топалов“, ученици и преподаватели от Обединената школа по изкус­тва към Двореца на кул­турата в града.

Ноем­в­рийс­ките музикални дни ще бъдат зак­рити на 28 ноем­ври.