Започна битката за шефския стол на Ангела Меркел в ХДС

Започна битката за шефския стол на Ангела Меркел в ХДС

Виден социалдемократ поставя под въпрос бъдещето на широката коалиция

Гер­ман­с­кият Хрис­тиян­демок­ратически съюз (ХДС) обсъжда кой ще бъде нас­лед­никът на кан­ц­лера Ангела Мер­кел. През миналата сед­мица на политичес­ката сцена в Гер­мания нас­тъпи пов­рат след дек­ларацията на Ангела Мер­кел, че няма да се бори за нов ман­дат като лидер на ХДС и че ще напусне политиката през 2021 г., когато изтича кан­ц­лер­с­кият й ман­дат. С това започна над­п­ревара за неин нас­лед­ник, който може да стане след­ващия кан­ц­лер.

Основ­ните претен­денти са минис­търът на здравеопаз­ването Йенс Шпан, пред­почитаният от биз­неса Фрид­рих Мерц и пред­почитаната от кан­ц­лера Анег­ред Крамп-Каренбауер, главен сек­ретар на пар­тията. Очак­ванията са за тежки дебати, защото основ­ните претен­денти за него — Шпан и Мерц — са изявени критици на Мер­кел.

“Тър­сим някой със значителни умения да обединява хората“, заяви Хаасе, който пред­с­тав­лява пар­ламен­тар­ната група на ХДС и Хрис­тиян­социал­ния съюз (ХСС) на мес­тно рав­нище. Той под­черта, че ХДС трябва да може да прив­лича пред­с­тавители на всички общес­т­вени групи и цен­нос­тите му трябва да бъдат изразени ясно в ежед­нев­ната политическа дей­ност.

Същев­ременно високопос­тавен член на Гер­ман­с­ката социал­демок­ратическа пар­тия (ГСДП) под­лага на съм­нение учас­тието на пар­тията в широката правител­с­т­вена коалиция с кон­сер­ваторите на кан­ц­лера Ангела Мер­кел, предаде ДПА. “Ако коалицията не промени драс­тично и рязко своите работа и изяви, тя не може да продължи“, пише Ралф Щег­нер, един от зам.-председателите на ГСДП, в документ от 10 точки, цитиран от “Шпигел“. Според списанието докумен­тът е бил одоб­рен от лявото крило на пар­тията, която се готви за двуд­нев­ния си кон­г­рес. “По никакъв начин не трябва да продъл­жаваме да поз­воляваме на ХДС да пог­ребе, блокира или протака осъщес­т­вяването на договорените точки“, казва Щег­нер. По думите му социал­демок­ратите не са влезли в голямата коалиция “на всяка цена“, нито ще стоят в нея “на всяка цена“.